1. Olağan Genel Kurul Toplantısı Duyuru ve Çağrısı

Nisan 12, 2018

YÖNETİM KURULUNDAN 2017 YILI OLAĞAN 1. GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Sayın Ortağımız,

Kooperatifimizin 2017 yılı olağan 1. genel kurul toplantısı aşağıdaki gündemi görüşüp, gerekli kararları almak üzere 12 Mayıs 2018 tarihinde, cumartesi günü Yeşilköy Halkalı Caddesi No: 95 Şenlikköy Mahallesi Florya, 34153 Bakırköy/İstanbul adresindeki Crowne Plaza İstanbul Florya Oteli adresinde saat 09:30’da yapılacaktır.

Toplantı nisabına ulaşılamadığında ise ikinci toplantı aynı gündemle çağrı yapılmaksızın 19 Mayıs 2018 Cumartesi günü aynı yer ve saatte yapılacaktır.

Genel Kurula katılmanızı önemle rica ederiz.

                                                                                        Saygılarımızla,

                                                                                        Yönetim Kurulu


GÜNDEM:

01-Açılış ve divan başkanlığının teşkili,

02-Saygı duruşu,

03-Yönetim Kurulu yıllık çalışma raporunun okunması,

04-Denetim Kurulu raporunun okunması,

05-Bilanço ve gelir – gider farkı hesabının okunması,

06-Okunan Yönetim Kurulu yıllık çalışma raporu, Denetim Kurulu raporu ile bilanço ve gelir-gider farkı hesabının görüşülmesi ve oylanması

07-Yönetim ve Denetim Kurullarının ayrı ayrı ibrası,

08-Satın alınan arsalar hakkında bilgi verilmesi ile satın alınacak arsaların satın alma yönteminin ve azami fiyatının belirlenmesi,

09-Kooperatifin mevcut ortak ve pay sayısı hakkında bilgi verilmesi, arsa imkanlarına göre yeni ortak kaydedilmesi halinde, yeni ortakların ödeme miktar ve şartlarının belirlenmesi,

10-2018 yılı çalışma programı ve tahmini bütçesinin okunması, ortakların yapacakları ödemelerin miktar, zaman ve ödeme esaslarının belirlenmesi ile gecikme halinde uygulanacak gecikme zammının belirlenmesi, bütçe fasılları arası aktarmalarda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,

11-Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerine verilecek olan huzur hakkının belirlenmesi,

12-Kooperatifin amacının gerçekleşmesi için kooperatif arsasının teminat ve ipotek gösterilerek banka ya da finans kurumlarından, kooperatifin veya ortaklarının kredi kullanması konusunun görüşülmesi, kredi alınmasına karar verilmesi halinde alınacak miktarın ve şartların belirlenmesi,

13-Yerleşim planı hakkında bilgi verilmesi, ortak alanların değerlendirilmesi konularının görüşülmesi ve gerek görülmesi halinde karar alınması,

14-Kamu kurum ve idarelerine taahhüt ve/veya teminat verilmesi, arsa ile ilgili tevhit, terk, terkin, ifraz vs. imar işlemlerinin yapılması, kooperatif adına geçici müteahhitlik numarası alınması, kat irtifakı ve kat mülkiyetinin kurulması, toplu yapı yönetim planının hazırlanması ve tapuya tescil edilmesi, kooperatifin ferdileştirilmesi konularında Yönetim Kuruluna yetki verilmesi.

15-Dilekler ve kapanış.

Not: Mazeretleri nedeniyle genel kurula iştirak edemeyecek ortaklarımız yazılı vekalet vermek şartı ile başka bir ortağımızı veya birinci derece akrabasını (eş, anne, baba, çocukları, eşin annesi ve babası) vekil tayin edebilir.

Vekaletname için tıklayınız.